Our Team

Harimohan thakuriya(MSc life science)

Ashish Mathur (MSc mathematics)

Utkarsh Gupta(MSc physics)

Kirti karwa(MSc chemistry)

Naman Khandelwal(B.Tech)